Adatkezelési tájékoztató

SHOPMARK adatvédelmi nyilatkozat

Belénk fektetetett bizalmad nagyon fontos nekünk, ezért személyes adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezeljük, biztonságban vannak nálunk. Adatkezelési szabályzatunkról alább olvashatsz.

Az EURO-MALL Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2; cégjegyzékszám: 01-09-680068) mint adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az EURO-MALL kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a személyes adatokat, amelyeket az érintett a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatban adott meg.

NAIH szám: NAIH-116291/2017

1           Definíciók

A jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

adatfeldolgozás jelenti az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzését, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik,

adatfeldolgozó jelenti azt a természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi,

adatkezelés jelenti az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely műveletet vagy a műveletek összességét, így különösen gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, megváltoztatását, felhasználását, lekérdezését, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, összehangolását vagy összekapcsolását, zárolását, törlését és megsemmisítését, valamint az adat további felhasználásának megakadályozását, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítését, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítését,

adatkezelő vagy EURO-MALL jelenti azt a természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja,

adattovábbítás jelenti az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tételét,

érintett jelenti a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személyt,

harmadik személy jelenti az olyan természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely nem azonos az érintett-tel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval,

hatóság jelenti az információs önrendelkezési jog, az információszabadság és a személyes adatok védelmének biztosítása, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok jogos hozzáférhetősége érdekében alaptörvényi rendelkezésnek megfelelően létrehozott Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, amelynek feladata e jogok érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése,

hozzájárulás jelenti az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítását, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,

info törvény jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt,

személyes adat jelenti az érintett-telel kapcsolatba hozható adatot – különösen az érintett nevét, azonosító jelét, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeretet –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetést.

2           Feliratkozás hírlevélre

 1. Az EURO-MALL a www.shopmark.hu domain alatt működő honlapon a www.shopmark.hu/hirlevel menüpont alatt lehetőséget biztosít arra, hogy az érintettek hírlevélre iratkozzanak fel.
 2. A hírlevélre történő feliratkozáskor az érintettek a következő adatokat kötelesek megadni: név; e-mail cím; irányítószám.
 3. Az EURO-MALL a feliratkozást követően megerősítő e-mailt küldd az érintett feliratkozáskor megadott e-mail címére. Az érintett a megerősítő e-mailben található linkre kattintással véglegesíti a hírlevélre történő feliratkozást. A megerősítő e-mailben az EURO-MALL lehetőséget biztosít az érintett részére, hogy a megerősítő e-mailben felsorolt tárgykörök közül azon tárgyköröket megjelölje, amely tárgykörrel kapcsolatban hírlevelet kíván kapni. Az érintett a megadott tárgyköröket bármikor jogosult módosítani.
 4. Az EURO-MALL továbbá lehetőséget biztosít az érintett részére, hogy a születési idejét, illetve nemét megadja annak érdekében, hogy az EURO-MALL a Shopmark bevásárlóközponttal kapcsolatos, érintettet érintő szolgálati információkat megküldje az érintett részére.

3           Az adatkezelés alapelvei

 1. Az EURO-MALL a személyes adatokat kizárólag meghatározott, egyértelmű és törvényes célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezeli; a tisztesség és törvényesség elvének figyelembe vételével veszi fel és azokat ezen alapelvek betartásával kezeli.
 2. Az EURO-MALL biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, a személyes adatok további feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek.
 3. Az EURO-MALL csak olyan személyes adatokat kezel, ami az adatkezelés céljához elengedhetetlen és az adatkezelés céljának elérésére alkalmas. Az EURO-MALL a személyes adatot a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintett azonosítását csak a személyes adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

4           Az adatkezelés célja

Az adatkezelő az érintett hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait hírlevél küldésének céljából kezeli.

A születési idő és nem kezelésének célja az érintettet potenciálisan érdeklő szolgálati információk megküldése.

5           Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad, és amelyet a megerősítő e-mailben található linkre kattintással erősít meg.

6           Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

A hírlevél küldésével kapcsolatban megadott adatok tekintetében adatkezelő az EURO-MALL Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2; cégjegyzékszám: 01-09-680068).

Az EURO-MALL Kft. ügyvezetői jogosultak az érintett által megadott személyes adatokhoz hozzáférni.

7           Az adatfeldolgozó és az adatfeldolgozásra jogosult személyek

A hírlevél küldésével kapcsolatban megadott adatok tekintetében adatfeldolgozó

(i)             a Diófa Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2; cégjegyzékszám: 01-09-881866). A Diófa Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnál a Shopmark bevásárlóközpont marketing feladatainak ellátásáért felelős marketing manager jogosult az érintett által megadott személyes adatokhoz hozzáférni;

(ii)            a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2; cégjegyzékszám: 01-10-046307). A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál foglalkoztatott marketing manager jogosult az érintett által megadott személyes adatokhoz hozzáférni;

(iii)           a Globalplaza Hirdetés-szervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1135 Budapest, Palóc u 3. IV. em. 5; cégjegyzékszám: 01-09-731103). A Globalplaza Hirdetés-szervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál a Shopmark bevásárlóközpont honlapjának webfejlesztéséért és online stratégiákért felelős munkatársai jogosultak az érintett által megadott személyes adatokhoz hozzáférni

8           Az adatkezelés időtartama

 1. Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától kezeli.
 2. Az adatkezelő a személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozástól számított 5 munkanapon belül törli.

9           Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett jogosult az EURO-MALL-tól személyes adataira vonatkozó tájékoztatást kérni, a személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását kérni.

Az EURO-MALL az érintettet a személyes adatainak helyesbítéséről, illetve törléséről vagy zárolásáról az érintettet, illetve azokat, akik részére az adatokat továbbították értesíti.

 1. Tájékoztatás

Az érintett kérelmére az EURO-MALL tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az érintett részére a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, amennyiben az értintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az EURO-MALL legfeljebb 10.000 Ft összegű költségtérítést állapít meg.

Az EURO-MALL az info törvényben meghatározott esetekben jogosult a tájékoztatás nyújtását megtagadni. Amennyiben az EURO-MALL megtagadja a tájékoztatás nyújtását, akkor írásban közli az érintett-tel, hogy az info törvény mely rendelkezése alapján került sor a tájékoztatás megtagadására, a tájékoztatja az érintettet a hatósághoz fordulás lehetőségéről és a bírósági jogorvoslat lehetőségéről.

 1. Helyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az EURO-MALL rendelkezésére áll, a személyes adatot az EURO-MALL helyesbíti.

 1. Törlés

Az EURO-MALL az érintett személyes adatát töröli, ha a személyes adat kezelése jogellenes, az érintett a személyes adatának törlését kéri, a személyes adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – (feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki), az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve, ha a személyes adatok törlését bíróság vagy a hatóság elrendelte.

 1. Zárolás

Az EURO-MALL az érintett személyes adatát zárolja, ha az érintett a személyes adatának zárolását kéri vagy törlés helyett az érintett személyes adatát zárolja, ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét.

10        Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

 1. Az érintett tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén); ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.
 2. Az EURO-MALL a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.
 3. Ha az EURO-MALL az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és a személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

11        Az érintett jogorvoslati lehetőségei

 1. Az érintett a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén jogosult a hatósághoz bejelentést tenni az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím:    1530 Budapest, Pf.: 5. Cím:                    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon:               +36 (1) 391-1400 Fax:                     +36 (1) 391-1410 E-mail cím:           ugyfelszolgalat@naih.hu.

 1. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni az érintett jogainak megsértése esetén, illetve amennyiben nem ért egyet az EURO-MALL azon döntésével, amelyet a személyes adatainak kezelésére vonatkozó tiltakozása tekintetében hozott. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik és az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

12        Az adatkezelési tájékoztató módosítása

 1. Az EURO-MALL jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított adtakezelési tájékoztató a www.shopmark.hu domain alatt működő honlapon történő nyilvánosságra hozatal napjától alkalmazandó.
 2. Az EURO-MALL az adatkezelési tájékoztató módosításáról az érintettet a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címére küldött, e-mail útján értesíti.
 3. Amennyiben az érintett a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal nem ért egyet, akkor jogosult a személyes adatai törlését kérni az EURO-MALL-tól. Az érintett személyes adatai törlése esetén az EURO-MALL nem küld további hírlevelet az érintett részére.
 
Sütik és webjelzőkre vonatkozó tájékoztató

Sütik és webjelzőkre vonatkozó tájékoztató

Tovább

Shopmark hírlevél


Regisztrálj hírlevelünkre és értesülj elsőként a Shopmark megújulásáról és újranyitásáról!

Hírlevél feliratkozás

Shopmark Wekerle

Megközelítés

 • Autóbusz 66, 66E, 84E, 89E, 99, 123, 123A, 194, 199, 294E
 • Villamos 42, 50, 52
 • Metró M3

Információ

Cím

 • 1191
 • Budapest
 • Üllői út
 • 201.
 • Térkép