ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a „Közel az iskolakezdés” nyereményjátékhoz

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a „Közel az iskolakezdés” nyereményjátékhoz

A jelen Adatkezelési Tájékoztató irányadó az Euro-Mall Ingatlanbefektetési Kft. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., cégjegyzékszám: 01-09-680068;, adószám: 158807-2-41;) által szervezett „Közel az iskolakezdés” nyereményjáték keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. Az adatfelvétel során Ön személyes adatokat ad meg, melyeket a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kezelünk, így különösen betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: az „Info tv.”), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben és (a továbbiakban: „Grt.”-ben) foglaltakat. Az Info tv., GDPR és a Grt. tv. előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.

1. Az adatkezelő személye: Euro-Mall Ingatlanbefektetési Kft. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., cégjegyzékszám: 01-09-680068;, adószám: 11858807-2-41; a továbbiakban: „Shopmark vagy Adatkezelő”).

2. A nyereményjátékban történő adatszolgáltatásra kizárólag azon 18. életévüket betöltött természetes személyek jogosultak, akik Magyarország területén tartózkodási hellyel, vagy lakóhellyel rendelkeznek. Az adatszolgáltatás hiányában nem tudjuk nyereményjátékunk szabályairól tájékoztatni, a nyertest értesíteni és nyereményének átvételével kapcsolatban egyeztetni. A nyereményjátékban résztvevő kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama:

A kezelt adatok

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

A „Nyerd meg családi utazásunkat!” nyereményjátékban történő részvétel során, 2019. július 29. és 2019. augusztus 26. napja között a részvételi regisztráció során megadott személyes adatok:

teljes név, e-mail cím, vásárlás során blokk száma, üzlet neve, vásárlás értéke és a vásárlás időpontja.

Az adatokat a nyertesekkel való kapcsolattartás és a nyeremények átadása céljából kezeljük.

 

A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását, illetve a nyeremények átadását követő 30 napon belül törlésre kerülnek.

 

az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Amely minden esetben kifejezett és önkéntes.

 

 


4. A személyes adatok forrása, nyilvántartása, profilalkotás:
Az érintett a „Közel az iskolakezdés” részvételi szabályzatának, valamint Adatkezelési Tájékoztatójának ismeretében, önként adja meg személyes adatait Adatkezelő részére, kapcsolattartás, értesítés, valamint külön hozzájárulás esetén marketing-kapcsolattartás céljára, melynek részleteit külön adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely elérhető a nyereményjáték oldalán, így az előzetesen megismerhető. Adatkezelő az érintett által hozzájárulással jóváhagyott adatkezelési célnak megfelelően kezeli érintett személyes adatait, és ezen adatkezelési tevékenységéről a külön céloknak megfelelő külön nyilvántartásokat vezet.

Jelen adatkezeléssel kapcsolatban profilalkotás nem történik.


5. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek: Az adatokhoz az Adatkezelő marketing területtel foglalkozó munkatársai, illetve ezen Tájékoztatóban megnevezett Adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre:

6.1. Adattovábbítás:
Jelen adatkezelés tekintetében adattovábbítás nem történik.

6.2. Harmadik személyek

További harmadik személynek, vagy címzettek részére adattovábbítás abban az esetben történik, ha Önt előre tájékoztatjuk az esetleges címzettről és ezt követően Ön ehhez előzetesen hozzájárul, vagy azt egyébként jogszabály írja elő. Ezen adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

7. Adatfeldolgozás:
Az Adatkezelő megbízásából az alábbi adatfeldolgozók részére kerülnek átadásra a Játék lebonyolításával összefüggésben személyes adatok:

Adatfeldolgozó

Milyen tevékenységet végez az Adatkezelő részére?

Mennyi ideig tárolhatja az adatokat?

Pozitivo Digital Kft. (székhely: 1135 Budapest, Szent László út 28-30. 7/89.; adószám: 13356466-2-41; cégjegyzékszám: 13356466-2-41;)

Nyereményjáték lebonyolítója. A regisztrációs platform üzemeltetője és a nyereményjáték teljes lebonyolítását végzi.

A nyereményjáték lebonyolításának végétől számított 30 napig, a nyertes értesítése esetén pedig az értesítéstől számított 30 napig.


Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott írásbeli utasítások szerint jogosultak eljárni, adatfeldolgozói tevékenységükről kötelesek nyilvántartást vezetni, amely érintetti kérelemre megtekinthető.
Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.
Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosultak.

8. Adatbiztonsági intézkedések:
Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének.
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.
A résztvevő elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a „Közel az iskolakezdés” nyereményjátékban történő megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – a személyes adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés Adatkezelő előbbiekkel szembeni erőfeszítéseinek ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért.
A szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá. A szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
9.1. Tájékoztatáshoz és a személyes adatok hozzáféréséhez való jog: Jelen Adatkezelési tájékoztató útján részletes tájékoztatást adunk Önnek személyes adatai kezelésének körülményeiről, illetve az Ön jogairól.

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai,
b) a személyes adatok kategóriái,
b) azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük, vagy közölni fogjuk,
c) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,
d) azon joga, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
g) ha az adatot nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ön határozhatja meg a tájékoztatás formáját is. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Szükség esetén, figyelembe véve az Ön kérelmének összetettségét és kérelmeinek számát a kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a határidő meghosszabbításáról a késedelem okának megjelölésével. Így további 60 nap áll a Shopmark rendelkezésére a tájékoztatás megadására. Amennyiben pedig a kérelme nyomán nem vagy nem határidőben teszünk intézkedéseket, panaszt nyújthat be a felügyeleti szervhez (NAIH), illetve bírósághoz is fordulhat.
 
9.2. Helyesbítés kéréséhez való jog:

Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Személyes adat helyesbítésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt e címzettekről.

9.3. Törléshez való jog (az „elfeledtetéshez való jog”): Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

* a)    személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
* b)    az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
* c)    az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
* d)    a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
* e)    a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
* f)    a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
* g)    
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

* a)    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
* b)    a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
* c)    megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
* d)    a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
* e)    a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
* f)    közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
* g)    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 9.4.  Az adatkezelés korlátozásához való jog: kérésére korlátozzuk személyes adatainak a kezelését, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,

* a)    az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

* b)    Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

* c)    amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, de Ön jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azt

* d)    az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.


9.5. Adathordozhatósághoz való jog.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

* a)    az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
* b)    az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez való jogot”). Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

9.6. Tekintettel a GDPR 34. cikk (3) bekezdés a) pontjára, Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedésekkel igyekszik a személyes adatok megfelelő védelmét biztosítani, így az adatvédelmi incidensről az érintettet annak bekövetkezését követően tájékoztatja.

9.7. Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

9.8. Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9.9. Észrevételeit, kérdéseit, panaszát így jelezheti


A rendszerben tárolt személyes adatával és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését, tiltakozását írásban vagy e-mailben tudja eljuttatni az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

Az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt a folyamatban:

 

Diófa Alapkezelő Zrt.

 

Weboldal:                                        www.diofaalapkezelo.hu

 

Telefonszám:                                    (+36)888-4120

 

E-mailcím:                                        alapkezelo@diofaalapkezelo.hu

 

Postaicím:                                        1013 Budapest, Krisztina tér 2.

 

   
9.10. Jogorvoslati lehetőségek    
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a http://www.shopmark.hu/informacio honlapon, az adatvédelmi tisztviselő és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 9.9. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Tovább
Nyereményjáték - Adatvédelmi tájékoztató

Nyereményjáték - Adatvédelmi tájékoztató

Tovább
Sütik és webjelzőkre vonatkozó tájékoztató

Sütik és webjelzőkre vonatkozó tájékoztató

Tovább

Shopmark Wekerle

Nyitva tartás

Parkolás

  • Hétköznapokon az első 2 óra ingyenes Utána 200 Ft/óra Hétvégén ingyenes

Megközelítés

  • Autóbusz 66, 66E, 84E, 89E, 99, 123, 123A, 194, 199, 294E
  • Villamos 42, 50, 52
  • Metró M3

Információ

Cím

  • 1191
  • Budapest
  • Üllői út
  • 201.
  • Térkép