Házirend

I. ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 1. A SHOPMARK (továbbiakban: Bevásárlóközpont) területe magánterület, annak berendezései, egyéb eszközei magántulajdon tárgyát képezik, ezért a házirend be nem tartása, illetőleg a Bevásárlóközpont területén bármely szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásból eredő károkozás a károkozó teljes anyagi felelősségét vonja maga után. Tilos a Bevásárlóközpont területén az olyan tevékenység folytatása, amely jogszabályba ütközik, illetve a jóérzést, vagy a közerkölcsöt sérti, vagy alkalmas arra, hogy az emberekben félelmet, megbotránkozást keltsen.
 2. A Bevásárlóközpont területén nem végezhető erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó, illetőleg az előzőekhez hasonló, a Bevásárlóközpont területén tartózkodó személyek zavarására általában alkalmas tevékenység.
 3. Szigorúan TILOS a Bevásárlóközpont területén robbanóanyagok, kábítószerek, pirotechnikai eszközök árusítása, alkalmazása, valamint az üzletközpont területére történő behozatala. TILOS belépni alkoholos állapotban, valamint olyan eszközzel, mely alkalmas arra, hogy a Bevásárlóközpontban, annak berendezéseiben vagy más személyek ruházatában, eszközeiben kárt okozzon.
 4. Fegyveres szervezetek tagjainak kivételével a Bevásárlóközpont területére lőfegyverrel belépni TILOS. 
 5. A Bevásárlóközpont területén TILOS szerencsejátékok (kivéve a Tulajdonos külön engedélye alapján, az engedély keretei között folyó szerencsejáték) szervezése és folytatása.
 6. A közös használatú területek mosdóit, illetve egyéb vizes berendezéseit mindenki köteles az eredeti rendeltetésnek megfelelően használni. TILOS a vizes berendezésekbe hulladékot, szemetet, rongyot, hamut vagy más anyagot önteni.
 7. A Bevásárlóközpont egész területén DOHÁNYOZNI TILOS! Dohányozni csak a bevásárlóközponton kívül, az arra kijelölt helyen szabad.
 8. A Bevásárlóközpont területére belépni, illetőleg ott tartózkodni csak ápolt, tiszta öltözékben szabad.
 9. A SHOPMARK területére csak jól szocializálódott, parancsszavakra hallgató, tiszta, egészséges kutyát lehet behozni, valamint kérjük, hogy a gazda a kutya oltási könyvét tartsa magánál. A kutyát pórázon, közvetlenül a láb mellett kell vezetni. Mozgólépcsőn a kutya csak ölben szállítható. Az ételudvar és a kávézók területére kutyát nem lehet bevinni, a többi üzlet saját hatáskörben jogosult rendelkezni ebben a kérdésben. A kutyáért a gazda tartozik felelősséggel, az esetlegesen okozott károkat a gazda köteles megtéríteni.. A Bevásárlóközpont vezetősége indokolt esetben rendelkezhet úgy, hogy az adott kutya nem hozható be a Bevásárlóközpont területére és ezt a gazda köteles tiszteletben tartani.
 10. Szigorúan TILOS a közös területek használatára vonatkozó szabályok megsértése, vagy a rendeltetésszerű használattól eltérő használat, egyéb tevékenység. Az épületben tilos görkorcsolyával, gördeszkával, rollerrel, illetve egyéb játék- vagy sporteszközzel közlekedni.
 11. A Bevásárlóközpont teljes területén a Bevásárlóközpont vezetőségének engedélye nélkül tilos fényképezni, illetve filmfelvételt készíteni.
 12. A Bevásárlóközpontban közbotrányt okozó, garázda vagy a normális üzletvitelt zavaró, illetőleg a hatályos magyar jogszabályokat, valamint jelen házirendet megsértő személyt a biztonsági személyzet a Bevásárlóközpontból kivezetteti, szükség esetén rendőri segítséggel.
 13. A Bevásárlóközpont területén (ideértve többek között a parkolót és egyéb füves területeket is) kereskedelmi tevékenység folytatására csak azon személyek jogosultak, akik a Bevásárlóközpont tulajdonosával az adott tevékenységre vonatkozóan bérleti vagy egyéb szerződést kötöttek. Szórólapozáshoz, közvélemény kutatáshoz, egyéb hasonló tevékenység végzéséhez a Center Manager írásbeli engedélye szükséges.


II. KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL, ADATVÉDELEM

Tájékoztatjuk, hogy a Bevásárlóközpont területén és annak rendezvényein kép- és hangfelvétel készülhet Önről. A Bevásárlóközpont területére történő belépéssel, illetve a Bevásárlóközpont rendezvényein történő részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy Önről kép- és hangfelvétel készüljön, valamint ahhoz, hogy a felvételt a Bevásárlóközpont, illetve a SHOPMARK tulajdonosa és kizárólagos üzemeltetője, az Euro-Mall Kft. marketing célokra (mint pl. a Bevásárlóközpont népszerűsítése) felhasználják. Bővebb információkért kérjük, keresse az Infopultban elhelyezett tájékoztatót.


III. WIFI-HASZNÁLAT

Felhívjuk a figyelmét, hogy Bevásárlóközpont által üzemeltetett vezeték nélküli internet hálózat (WIFI) látogatói kényelmét, szórakoztatását és tájékoztatását szolgálja. 

1. Tilos a szolgáltatott hálózat kereskedelmi célú használata, és minden olyan egyéb hálózati tevékenység, mely a hálózat többi felhasználójának munkáját zavarja vagy akadályozza!

 2. Tilos továbbá a hálózat alábbi tevékenységekre történő használata:

- a mindenkor hatályos magyar jogszabályokba ütköző cselekmények előkészítése vagy végrehajtása, így különösen mások személyiségi jogainak megsértése (pl. rágalmazás), tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramisjáték), szerzői jogok megsértése (pl. szoftver nem jogszerű terjesztése);

- profitszerzést célzó, direkt üzleti célú tevékenység és reklám;

- a hálózat, a kapcsolódó hálózatok, illetve ezek erőforrásainak rendeltetésszerű működését és biztonságát megzavaró, veszélyeztető tevékenység, ilyen információknak és programoknak a terjesztése;

- a hálózatot, a kapcsolódó hálózatokat, illetve erőforrásaikat indokolatlanul, túlzott mértékben, pazarló módon igénybe vevő tevékenység (pl. levélbombák, hálózati játékok, kéretlen reklámok);

- a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata

- a hálózat erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére vagy bármely károkozásra irányuló tevékenység;

- másokra nézve sértő, vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét bántó, zaklató tevékenység (pl. pornográf/pedofil anyagok közzététele);

- hálózati üzenetek, hálózati eszközök hamisítása: olyan látszat keltése, mintha egy üzenet más gépről vagy más felhasználótól származna (spoofing).

A hálózat használatával Ön azt is tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellege miatt nem kizárhatóak esetleges hálózati incidensek, melyek a felhasználó által csatlakoztatott eszközökön okozott következményeiért az Euro-Mall Kft. nem tud felelősséget vállalni, és nem is vállal felelősséget!

Fentiek megsértése a Bevásárlóközpont területéről való kitiltást, súlyosabb esetben polgári-, büntető vagy egyéb hatósági eljárás kezdeményezését vonja maga után.