Adatkezelési tájékoztató

Belénk fektetett bizalmad nagyon fontos nekünk, ezért személyes adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezeljük, biztonságban vannak nálunk. Adatkezelési szabályzatunkról alább olvashatsz.

Az EURO-MALL Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.; cégjegyzékszám: 01-09-680068; „Euro-Mall”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az általad megadott hírlevél küldéssel kapcsolatos személyes adataidat.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A felvett személyes adatok kezelésére az Euro-Mall jogosult. Az Euro-Mall adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akihez az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

Wancsakovszky Norbert
Telefonszáma:  +36 1 888 4120
E-mail címe: info@shopmark.hu


2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Euro-Mall a személyes adatait névre szóló hírlevél küldés céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod.
adat              cél                                 jogalap
név                megszólítás                 hozzájárulás – GDPR 6. cikk (1) a)
e-mail cím    hírlevél küldés            hozzájárulás – GDPR 6. cikk (1) a)

3. Személyes adatok címzettjei

A hírlevél küldés céljából rögzített személyes adatokhoz a következő adatfeldolgozók férnek hozzá:

  • a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25 ; cégjegyzékszám: 01-10-046307) foglalkoztatott marketing manager;
  • a Karma Kreatív Stúdió (székhely: 8000 Székesfehérvár, Alvinczi út 44., adószám: 23151956-2-07) a Shopmark bevásárlóközpont honlapjának webfejlesztéséért és online stratégiákért felelős munkatársai.

4. Az adatkezelés időtartama

Az Euro-Mall a személyes adatokat a hírlevélre történő feliratkozástól a leiratkozás időpontjáig kezeli.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid

5.1 Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhetsz az Euro-Malltól arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adataidat.

Ha az Euro-Mall kezeli a személyes adataidat, akkor jogosult vagy a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az személyes adataid törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való jogod, valamint a személyes adataid kezelése elleni tiltakozáshoz való jogod; illetve (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az Euro-Mall a kezelt személyes adataid másolatát – kérésed esetén – az rendelkezésedre bocsátja.

5.2 Helyesbítéshez való jog

Jogosult vagy az Euro-Malltól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adataidat vagy egészítse ki a  hiányos személyes adataidat.

5.3 Törléshez való jog

Az Euro-Mall a kérésedre indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat.

Az Euro-Mall a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Euro-Mallra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Euro-Mallra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben az Euro-Mall indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatokat, ha (i) az Euro-Mallnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) az Euro-Mall jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

5.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheted az Euro-Mallt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Euro-Mall a személyes adatok tárolása kivételével csak a  hozzájárulásoddal vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A személyes adatok kezelésének korlátozását kérheted, ha (i) vitatod a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzed, (iii) az Euro-Mallnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Te jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényled vagy (iv)  tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból.

Az Euro-Mall az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztat a feloldást megelőzően.

5.5 Adathordozhatósághoz való jog

Kérheted, hogy az Euro-Mall rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.


6. Jogsértés esetén tehető lépések

6.1 Ha úgy gondolod, hogy az Euro-Mall megsértette a jogaidat a személyes adatok kezelése során, akkor lépj velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon: info@shopmark.hu +36 1 888 4120

6.2 A személyes adatokra vonatkozó jogaid megsértése esetén panaszt nyújthatsz be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím:                1374 Budapest, Pf. 606.

Cím:                                  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:                            +36 1 391-1400

Fax:                                   +36 1 391-1410

E-mail cím:                       ugyfelszolgalat@naih.hu

6.3 Személyes adataid kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhatsz.